Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lolasana.pl

Domena internetowa www.lolasana.pl możliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na przedmioty biżuteryjnej stanowi własność firmy Anna Mikulska LOLASANA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrojowej 2 m 1, 26-600 Radom, NIP: 948-150-99-85.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lolasana.plr;

4. Sklep internetowy (www.lolasana.pl) – serwis internetowy dostępny pod www.lolasana.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  Anna Mikulska LOLASANA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrojowej 2 m 1, 26-600 Radom, NIP: 948-150-99-85 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lolasana.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lolasana.pl, prowadzony jest przez firmę: Anna Mikulska LOLASANA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrojowej 2 m 1, 26-600 Radom, NIP: 948-150-99-85

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności (w zależności od dostępnych możliwości):

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz poprawnego adresu wysyłki.

3.2. Zamówienie zostaje zatwierdzone do realizacji w chwili otrzymania informacji z systemu sklepu (złożenie zamówienia przez klienta oraz po dokonaniu opłaty) i wysłaniu potwierdzenia Klientowi drogą e-mail.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel firmy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela firmy Anna Mikulska LOLASANA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Anna Mikulska LOLASANA.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Anna Mikulska LOLASANA

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela firmy,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lolasana.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Anna Mikulska LOLASANA  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.4.7. Zamówienie zostaje zatwierdzone do realizacji w chwili otrzymania informacji z systemu sklepu (złożenie zamówienia przez klienta oraz po dokonaniu opłaty) i wysłaniu potwierdzenia Klientowi drogą e-mail.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 4.9 Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę sklepu.

4.10 Zamówienia towaru przyjmowane są:

a.) 7 dni w tygodniu, przez stronę internetową www.lolasana.pl oraz poprzez adres mailowy który znajduje się na stronie www.lolasana.pl

b.) w dni robocze w godzinach 9-20 telefonicznie pod numerem: + 48 799055044

4.11. Prezentowame na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez odbiór osobisty, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Koszty dostawy są zgodne z opisem na stronach internetowych www.lolasana.pl i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy podany jest przy każdym zakupowanym przedmiocie.

5.4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o najszybszym możliwym terminie dostawy, a w przypadku wyczerpania zapasów o braku możliwości realizacji zamówienia.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lolasana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego KONTO: MBANK 13114020040000320275329972,

b.) płatnością w systemie Transferuj 24

c.) gotówką przy odbiorze osobistym

6.3. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia.

6.4. Sklep internetowy www.lolasana.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

6.5. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

6.6. Sklep internetowy www.lolasana.pl zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Agnieszka Malczewska, ul. Fabryczna 14 m 5, 00-446 Warszawa.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, towarów znajdujących się w promocji.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Agnieszka Malczewska, ul. Fabryczna 14 m 5, 00-446 Warszawa.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7. W przypadku uszkodzenia zwracanego przedmiotu podczas wysyłki Sprzedający zgłosi powyższe zgodnie z warunkami firmy dostarczającej przedmiot.

7.8. W przypadku niedostarczenia przedmiotu do sprzedającego kupujący ma obowiązek złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę dostarczenia przedmiotu. Należy pamiętać by towar został odpowiednio ubezpieczony na wypadek jego zaginięcia, jeżeli jego wartość przekracza koszty podstawowego ubezpieczenie gwarantowanego przez firmę dostarczającą przedmiot. Koszt odszkodowania za zagubioną przesyłkę pokrywa koszty jej zwrotu.

7.9. Towar, który został wykonany na specjalne zamówienie kupującego, lub w którym na jego życzenie zostały wprowadzone zmiany, nie podlega zwrotowi.

7.7 W przypadku zwrotów towarów z zamówień internetowych, gdy kwota zamówienia po odliczeniu zwracanych towarów nie przekracza kwoty upoważniającej do darmowej wysyłki - klient ponosi jej koszt.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów w przypadku nie dostarczenia, uszkodzenie lub zagubienie przesyłki:

8.1. Anna Mikulska Lolasana jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres aga@lolasana.pl. Sklep Interemetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Kupujący otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (np. zagubiona przesyłka, niedostarczenie) przez firmę świadczącą usługę dostarczenia towaru.

8.4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem lub zdjęciami należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedaj

8.5. W przypadku uznania reklamacji towaru, należy go zwrócić na adres sprzedającego: Agnieszka Malczewska, ul. Fabryczna 14 m 5, 00-446 Warszawa.

8.6. Towar musi być w stanie nienaruszonym, wraz z metkami (jeśli były dołączone) i opakowaniem ( jeśli było dołączone) oraz dowodem zakupu. Kupujący ma również obowiązek zabezpieczenia towaru w sposób odpowiednio go chroniący. Sprzedający ma prawo do wybrania formy przesyłki zwrotnej, nie może ona jednak przekraczać kosztów wysyłki, które poniósł na wysłanie towaru.

8.7. Uwaga prosimy o nie wysyłanie towaru za pobraniem.

8.8. W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje zwrot kosztów za towar wraz z kwotą poniesioną za przesyłkę i kosztami odesłania do sprzedającego.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów w przypadku nie dostarczenia, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki i innych.

9.1. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego o wadach przedmiotu. Kupujący może być wezwany do pełniejszego opisu wady, jak również dostarczenia zdjęć uszkodzonego przedmiotu.

9.2. Przed wysyłką przedmioty są przez nas sprawdzane, czy nie posiadają żadnej wady. Jeżeli jednak trafią do Państwa przedmioty z wadą zostanie zwrócona należność za zakupione przedmioty lub w przypadku posiadania przedmiotów bez skazy na stanie sklepu niezwłocznie wyślemy nowy przedmiot.

9.3. Kupujący może zostać poproszony o odesłanie obarczonego wadami przedmiotu na adres sprzedającego.

9.4. Towar, który został wykonany na specjalne zamówienie kupującego, lub w którym na jego życzenie zostały wprowadzone zmiany, nie podlega zwrotowi.

9.5. Kamienie barwione mogą ulegać odbarwieniu podczas użytkowania co nie podlega reklamacji.

9.6. Produkty srebrne nie podlegają zwrotowi ani reklamacjom. Na elementy pozłacane nie dajemy gwarancji - złocenie ulega wytarciu.

9.7.  Produkty umieszczone na stronie internetowej www.lolasana.pl narażone na działanie czynników zewnętrznych mogą utracić swoje właściwości fizyczne oraz chemiczne.

9.8. Anna Mikulska LOLASANA nie ponosi odpowiedzialności, za uczulenia jakie mogą wywołać artykuły sprzedawane.

9.9. Towar z promocji nie podlega zwrotowi ani reklamacjom.

9.10. Gwarancji nie podlegają: produkty przecenione, naturalne zużyte, uszkodzenia mechaniczne, wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu, zabrudzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Anna Mikulska LOLASANA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  Anna Mikulska LOLASANA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:Anna Mikulska LOLASANA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdrojowej 14 m 5, 00-466 Radom, mailowo pod adres aga@lolasana.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.  Anna Mikulska LOLASANA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 XI. F-ry i paragony

11.1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon..

11.2. Paragon należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl